cs

VOP/AGB


Optimus Artis s.r.o.

IČ: 191 25 453

DIČ: CZ19125453

se sídlem Vídeňská 186/118, Přízřenice, 619 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 133126

dále v textu jen Optimus Artis nebo Kupující

I.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím založenými kupními smlouvami, jejichž předmětem je prodej zboží z nabídky prodávajícího, kupní smlouvy pro konkrétní obchodní případ nebo v podobě objednávky kupujícího a její akceptace prodávajícím. Pro případ rozporu platí ujednání v konkrétní dílčí kupní smlouvě.

II.

Způsob objednání zboží

1. Jednotlivé dodávky budou kupujícím specifikovány v objednávkách, a to co do druhu zboží, jeho množství, termínu (včetně určení hodiny doručení) a místa dodání, kupní ceny, způsobu její úhrady s případnými dalšími zpřesněními. Objednávky musí být písemné.

2. Místem dodání zboží je místo uvedené na objednávce, nebude-li v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

3. Má se za to, že osobami oprávněnými k vystavení objednávky a k její akceptaci jsou osoby označené kupujícím a prodávajícím v objednávce a její akceptaci.

III.

Podmínky vyúčtování a placení kupní ceny 

1Za cenu zboží je považována cena uvedená v akceptované objednávce.

2. Přílohou daňového dokladu musí být vždy dodací list, případně jiný doklad prokazující splnění dodávky zboží. Prodávající je dále povinen do daňového dokladu vždy uvést přesný podpis zboží dle objednávky.

IV.

Dodací podmínky

1. Prodávající dodá kupujícímu zboží postupně v dodacích lhůtách a termínech, tak jak bude uvedeno v jednotlivých akceptovaných objednávkách kupujícího. Okamžikem potvrzení objednávky je objednávka závazná, nebude-li zboží dodáno dle kritérií v ní obsažených, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu způsobenou nesplněním svého závazku.

2. Zboží bude vyrobeno a dodáno v obvyklé jakosti pro danou komoditu.

3. V případě, že dojde k prodlení prodávajícího s dodávkou zboží, je kupující oprávněn vyúčtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Jestliže prodlení prodávajícího bude delší než 5 pracovních dnů, je kupující oprávněn od kontraktu založeného příslušnou objednávkou odstoupit. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo kupujícího na náhradu škody.

4. Prodávající se zavazuje uhradit veškeré prokázané vícenáklady spojené s nedodáním zboží v dohodnutém čase, kvalitě a úplnosti.

5. Prodávající je povinen předat kupujícímu současně se zbožím veškeré doklady nutné k převzetí zboží a k užívání zboží, a to nejpozději při předání zboží.

6. Prodávající je povinen předložit kupujícímu i další doklady související se zbožím, např. certifikáty PEFC apod. Pokud následkem nedodáním těchto dokladů budou kupujícímu uloženy jakékoliv finanční postihy, je kupující oprávněn tyto přeúčtovat prodávajícímu. Tím není vyloučeno právo kupujícího na náhradu škody vzniklé takovýmto porušením smlouvy.

V.

Vady zboží a reklamační podmínky

1. Dodané zboží má vady, jestliže neodpovídá množství, jakosti, a provedení, které bylo určeno smluvně objednávce, či obchodními zvyklostmi. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, vady dokladů, právní vady, pozdní dodání zboží.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího.

3. Poruší-li prodávající svoji povinnost dodat zboží ve lhůtě stanovené objednávkou, je-li porušena jakost zboží, má-li zboží právní vady nebo objeví-li se opakovaně vady zboží je smlouva prodávajícím porušena podstatným způsobem.

VI.

Ostatní ujednání

1. Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Nové znění VOP bude zpřístupněno na webových stránkách Prodávajícího www.optimusartis.eu

2. Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě těchto VOP, se řídí českým právem.

3. Prodávající v rámci plnění obchodních vztahů s kupujícím může získat informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství kupujícího.

4. Prodávající má povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací a dále se zavazuje zajistit zachovávání mlčenlivosti ohledně důvěrných informací také ze strany svých zaměstnanců, pracovníků, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků a dalších osob, které budou mít k důvěrným informacím přístup.

5. Prodávající nesmí bez písemného souhlasu kupujícího důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy strany kupujícího.